GK/General Awareness/G-Studies,

Please follow and like us:
Pin Share

Important Places with states

Sriharikota           Andhra Pradesh

Mount Abu             Rajasthan

Somnath                 Gujarat

Aga Khan Palace       Pune

Amber Palace         Rajasthan

Victoria Memorial    Kolkata

Pawapuri                  Bihar

Kalpakkam             Chennai, Tamil Nadu

Kanyakumari          Tamil Nadu

Sarnath                 Varanasi, UP

Khajuraho             Madhya Pradesh

Konark                 Orissa

Sanchi                   Madhya Pradesh

Jantar Mantar        Delhi

Jallianwala Bagh    Amritsar, Punjab

Mahabalipuram       Tamil Nahu

Kapilavastu              Bihar

 Nalanda                 Bihar

Gateway of India     Mumbai

Hampi                   Karnataka

Hirakud                Orissa

Howrah Bridge     Kolkata

Golden Temple    Amritsar, Punjab

Gol Gumbaz        Karnataka

Mahabodhi Temple     Bihar

Ashoka Pillar          Madhya Pradesh

 Ellora and Ajanta    Aurangabad, Maharashtra

Dalal Street       Stock exchange Market in Mumbai

Cherrapunji        Meghalaya

Chilka Lake        Orissa

Elephanta Caves   Mumbai, Maharashtra

Fatehpur Sikri      Uttar Pradesh

Arikkamedu         Puducherry

         

Please follow and like us:
Pin Share
(Visited 15 times, 1 visits today)

Leave a Comment